fbpx

מדיניות פרטיות:

 

משרד עו”ד ליאור רובס (להלן: “משרד ליאור רובס” או “אנו“), מתייחס ברצינות לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע שהוא מחזיק אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

סוגי המידע שמשרד עו”ד ליאור רובס אוסף

אתר האינטרנט של משרד עו”ד ליאור רובסאוסף שני סוגי מידע מהמשתמשים באתר:

 1. סוג מידע ראשון שהאתר אוסף אודות המשתמשים בו הינו מידע אנונימי ואינו מזהה (“מידע לא אישי“). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לאתר בשעה שהמשתמש פועל באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני אודות פעילות המשתמש באתר, לרבות זהות מערכת הפעלה, סוג הדפדפן, וכיו”ב.
 2. האתר משתמש ב”עוגיות”(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
 3. למשתמשי האתר ניתנת האפשרות להשאיר פרטים כך שמי ממשרד עו”ד ליאור רובס יחזור אליהם. לצורך כך, המשתמש יהיה רשאי למסור באתר ואנו נהיה רשאים לאסוף מהמשתמש פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דוא”לוטלפון.

 

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

מאגר המידע

המידע האישי שייאסף אודות המשתמשים יישמר במאגר מידעהמתנהל על פי דין (“מאגר המידע“), ובאחריותינו. ההרשמה והשימוש באתר מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע האישי שבמאגר המידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

מטרות איסוף ושימוש במידע

 1. אנו משתמשים במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 2. אנו עושים שימוש במידע אישי לצורך יצירת קשר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר (מידע אישי ומידע לא אישי) אך ורק במקרים הבאים:

 1. לחברת גוגל במסגרת GOOGLE ANALITICS שהאתר עושה בה שימוש לצורכי מחקר על אופן השימוש באתר ע”י המשתמשים – מצ”ב קישור למדיניות הפרטיות של גוגל.
 2. פייסבוק– ניתן להותיר פרטים באתר באמצעות חיבור לפייסבוק ככל והמשתמש הינו בעל חשבון בפייסבוק. מצ”ב קישור למדיניות הפרטיות של פייסבוק.
 3. לקבלנים או נותני שירותים מטעמנו, הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמשים;
 4. אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה/הנחייה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 5. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו ו/או מי מטעמנו;
 6. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, המשתמש זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע אישי אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע האישי או למוחקו.

בנוסף, אם המידע האישי שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

פניות כאמור יש להפנות למשרד עו”ד ליאור רובס, באמצעות דוא”ל: office@robas-law.co.il.